Svätý Šarbel

Modlitba za potrebné milosti na príhovor sv. Šarbela

Nekonečný svätý Bože, ty sa obdivuhodne prejavuješ vo svätých.
Povolal si svätého Šarbela, rehoľníka a pustovníka, aby žil a umieral pre Ježiša Krista.
Dal si mu silu odpútať sa od sveta, aby nad ním zvíťazil čnostným životom rehoľníka a pustovníka.
Prosíme ťa o milosť, aby sme ťa podľa príkladu svätého Šarbela milovali a slúžili ti ako on.
Všemohúci Bože, ty si na príhovor svätého Šarbela prejavil svoju moc mnohými zázrakmi.
Na jeho orodovanie nám udeľ milosti, o ktoré ťa prosíme (tu povedz, o aké milosti prosíš).
Amen.

Otče náš, Zdravas´Mária a Sláva Otcu. 

(Imprimatur: Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup)


Modlitba k sv. Šarbelovi

Svätý otec Šarbel, Ty si sa zriekol pôžitkov tohto sveta,
žil si v pokore a skrytosti v samote pustovne a teraz prebývaš v nebeskej sláve.
Prihováraj sa za nás. Očisť naše myšlienky i srdcia,
upevni nás vo viere a posilni našu vôľu.
Rozpáľ v nás lásku k Bohu i k blížnemu.
Pomáhaj nám voliť si dobro a vyhýbať sa zlu.
Chráň nás pred viditeľnými i neviditeľnými nepriateľmi
a posilňuj nás vo všednosti dňa.
Mnohí ľudia na Tvoj príhovor
dostali od Boha dar uzdravenia duše i tela,
vyriešenie problémov v ľudsky beznádejných situáciách.
Zhliadni na nás s láskou a ak je to v súlade s Božou vôľou,
vypros nám u Boha milosť, o ktorú pokorne prosíme,
no predovšetkým nám všetkým pomáhaj
každodenne kráčať cestou svätosti do večného života.

Amen.


Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.
Svätá Mária, Kráľovná pustovníkov, oroduj za nás.
Svätý Šarbel, oroduj za nás,
Svätý Šarbel, živý Boží zázrak,
Svätý Šarbel, vzor nábožnosti,
Svätý Šarbel, plameň lásky k Bohu a blížnemu,
Svätý Šarbel, pochodeň viery,
Svätý Šarbel, ideál tichej poslušnosti,
Svätý Šarbel, vzor pustovníckeho života,
Svätý Šarbel, poklad maronitských rehoľníkov,
Svätý Šarbel, ty si sa vzdal všetkého bohatstva sveta,
Svätý Šarbel, ty si prijal každé utrpenie s láskou,
Svätý Šarbel, pokorný rehoľník so srdcom plným súcitu,
Svätý Šarbel, horlivý ctiteľ Najsvätejšej sviatosti,
Svätý Šarbel, ty si po prijatí Kristovho tela dlho vzdával vďaky,
Svätý Šarbel, tichý služobník Najsvätejšej Panny Márie,
Svätý Šarbel, ty si žehnal každému stvoreniu,
Svätý Šarbel, pustovník preslávený mimoriadnymi zázrakmi,
Svätý Šarbel, ty si z lásky k Bohu miloval samotu a ticho,
Svätý Šarbel, ty si túžil ostať skrytý pred celým svetom,
Svätý Šarbel, ty si neustále rozjímal o Božích veciach,
Svätý Šarbel, ty si bol ustavične zjednotený s Kristom v láske,
Svätý Šarbel, ty si túžil stratiť sa v Bohu,
Svätý Šarbel, ty si priťahoval ľudí nezvyčajnou skromnosťou a dobrotou,
Svätý Šarb el, ty si vyzýval ľudí na vytrvalú modlitbu a pokánie,
Svätý Šarbel, ty si hlásal evanjelium svojím slovom i životom,
Svätý Šarbel, ty si dôkazom, že pravé šťastie je jedine v Bohu,
Svätý Šarbel, trpezlivý orodovník, ktorý vyslyšíš naše prosby,
Svätý Šarbel, ty si pomáhal prenasledovaným,
Svätý Šarbel, ty si preukazoval milosrdenstvo a súcit v každej núdzi,
Svätý Šarbel, Božia lampa, ktorá osvetľovala temnotu hriechu,
Svätý Šarbel, ty si až do konca života zveleboval Najsvätejšiu oltárnu sviatosť,
Svätý Šarbel, ty si umieral v Kristovej láske,
Svätý Šarbel, teba Boh po smrti vyznačil veľkými znameniami,
Svätý Šarbel, ty si k svojmu hrobu pritiahol zástupy pútnikov,
Svätý Šarbel, svetlo prežarujúce Božiu Cirkev,
Svätý Šarbel, mocný orodovník pred Bohom,
Svätý Šarbel, náš milovaný patrón, oroduj za nás.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
Oroduj za nás, svätý Boží pustovník, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Všemohúci, večný Bože, ty si nám dal svätého Šarbela za vzor pokory, odriekania a úcty k nadprirodzenému životu.
Na jeho orodovanie nám udeľ milosti, o ktoré ťa prosíme.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.