Kontakt

Adresa farského úradu:

Rímskokatolícka farnosť Premenenia Pána
Sedlice 268
082 43 Sedlice

ThLic. František Slovák – farár

Tel. číslo: 051 / 7782239
Email: sedlice@abuke.sk
IČO: 319 78 525

Fungovanie farnosti môžete podporiť zaslaním milodaru na účet:

Farnosť Sedlice
IBAN: SK69 0900 0000 0000 9628 6102
Filiálka Suchá Dolina
IBAN:
SK90 0900 0000 0051 4059 0789

Do poznámky prosím uveďte: Milodar a kto ho obetuje

Všetkým dobrodincom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!